East Europe Consulting

Dane osobowe

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku z umową sprzedaży portfela wierzytelności zawartą pomiędzy Polska Sieć Windykacji Sp. z o.o. Sp.k. z siedzibą w Gdańsku, a zbywcą wierzytelności.

 

1. Administratorem danych osobowych jest Polska Sieć Windykacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. z siedzibą w Gdańsku, al. Grunwaldzka 82.

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: iod@psw.com.pl

3. Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych:

  • Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, dane osobowe będą przetwarzana w uzasadnionych celach administratora, tj.: 1) ustalenie, dochodzenie lub ochrona przed ewentualnymi roszczeniami, w tym egzekucja i uzyskanie spłaty wierzytelności, zawarcie ugody, windykacja należności; 2) nawiązanie kontaktu, prowadzenie komunikacji i korespondencji; 3) weryfikacja tożsamości na podstawie dokumentu tożsamości lub dokumentacji umożliwiającej weryfikację tożsamości; 4) ustalenia lub aktualizacji danych adresowych oraz kontaktowych;
  • Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, będą przetwarzane te dane osobowe, które będą związane z realizacją przez Administratora obowiązków prawnych, w szczególności wynikających z przepisów prawa podatkowego oraz przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. 

4. We wskazanych w pkt. 3 celach będziemy przetwarzać następujące kategorie danych osobowych: 

1) dane indentyfikacyjne, w szczególności: imię, nazwisko, nazwa prowadzonej działalności gospodarczej; 2) numery identyfikacyjne, w szczególności: PESEL, NIP, REGON, seria i numer dokumentu tożsamości; 3) dane adresowe, w szczególności: adres zamieszkania, adres korespondencyjny, adres prowadzenia działalności gospodarczej; 4) dane kontaktowe, w szczególności: numer telefonu, adres e -mail, nr fax, adres korespondencyjny; 5) dane finansowe, w szczególności: numer rachunku bankowego, wysokość przychodów, wysokość wydatków, źródło przychodów; 6) dane dotyczące zobowiązań, w szczególności: podstawa zobowiązania, stan zadłużenia; 7) dane dotyczące prowadzonych postępowań sądowych lub egzekucyjnych; 8) nagrania z rozmów telefonicznych. 

5. Odbiorcami danych osobowych mogą być, w szczególności:

1) Podmioty świadczące usługi na zlecenie Administratora, jak np. obsługa systemów informatycznych (hosting serwerów, usługi chmurowe, poczty e-mail, serwis urządzeń technicznych, serwis oprogramowania, obsługa i serwis call center), obsługa księgowa, prawna, usługi windykacyjne, usługi pocztowe, kurierskie, ubezpieczeniowe, świadczące usługi skip tracingu i wzbogacania danych, usługi dotyczące archiwizacji i niszczenia dokumentów oraz inne usługi wspomagające Administratora w zakresie w jakim jest to niezbędne do realizacji celów określonych powyżej; 2) Banki i operatorzy płatności; 3) Uprawnione organy administracji publicznej, w szczególności urzędy, sądy i komornicy, notariusze; 4) Biura informacji gospodarczej w zakresie dopuszczalnym przez przepisy prawa; 5) Podmioty z Grupy PSW (Optima Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku; Polska Sieć Windykacji Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku).

6. Twoje dane osobowe przetwarzane będą przez okres:

1) niezbędny do prawidłowej realizacji celów określonych w pkt 3; 2) wymagany przez odpowiednie przepisy prawa dotyczące dokumentów podatkowych, postępowań sądowych, księgowych, związanych z postępowaniem windykacyjnym i sądowym; 3) w celu ustalenia, dochodzenia lub ochrony przed ewentualnymi roszczeniami, do czasu wyegzekwowania lub przedawnienia tych roszczeń lub prawomocnego zakończenia postępowania sądowego; w każdym razie nie dłużej niż do momentu wniesienia uzasadnionego sprzeciwu dotyczącego przetwarzania Twoich danych osobowych; 4) nagrania z rozmów telefonicznych przechowujemy przez okres do 5 lat.

7. Posiadasz prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu i prawo do przenoszenia danych. Masz prawo wniesienia skargi do Prezesa urzędu ochrony danych osobowych, gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

8. Źródłem pochodzenia danych osobowych jest umowa sprzedaży portfela wierzytelności zawarta ze zbywcą wierzytelności oraz mogą być publicznie dostępne rejestry jak Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej, Krajowy Rejestr Sądowy, Rejestr REGON, Biura Informacji Gospodarczej, Krajowy Rejestr Zadłużonych, Centrum Personalizacji Dokumentów MSWiA. Dane mogą również zostać pozyskane bezpośrednio od Ciebie, w wyniku działań w terenie naszych przedstawicieli, od osób wskazanych jako osoby kontaktowe, podmiotów z Grupy PSW oraz firm świadczących usługi skip tracingu (tj. wzbogacających dane). Ponad to dane mogą pochodzić z akt oraz historii postępowań windykacyjnych oraz sądowych lub działań agencji detektywistycznych.

ZAPRASZAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ Z ZASADAMI OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH W POLSKA SIEĆ WINDYKACJI SP. Z O.O. SP.K. Z SIEDZIBĄ W GDAŃSKU 

Pobierz plik

Projekt i wykonanie: ALFA BRAVO